Skip to content

Verbod gebruik nekklem afgewezen

September 17, 2015

Vandaag heeft de voorzieningenrechter in Den Haag een vonnis gewezen in een zaak die aanhangig werd gemaakt door een burger die aangaf een activist te zijn.

Deze persoon vorderde (kort samengevat) om de Staat te verbieden dat de bij haar werkzame ambtenaren (onder andere ambtenaren werkzaam bij de Nederlandse politie) tijdens hun werkzaamheden de nekklem zouden mogen toepassen, dan wel dat de rechter de Staat zou bevelen om een beleid te formuleren om de nekklem buiten te passing te laten en dit beleid te publiceren. Hij stelde dat hij een verhoogde kans had om aangehouden te worden en dat hij tijdens een demonstratie in september 2014 een nekklem werd omgelegd. Onder andere hierdoor meende hij voldoende belang te hebben bij zijn vorderingen.

Of hij inderdaad voldoende belang had werd door de rechter in het midden gelaten, nu de vorderingen om andere redenen werden afgewezen. De behandelende rechter oordeelde namelijk dat ambtenaren van de politie geweld mogen gebruiken op grond van de Politiewet 2012 in verband met de politietaak, zolang dat geweld gerechtvaardigd, proportioneel en subsidiair is. Of het toegepaste geweld aan deze eisen heeft voldaan, dient per geval te worden getoetst.

De rechter oordeelde verder dat niet kon worden geconcludeerd dat het gebruik van de nekklem in het algemeen onrechtmatig is, zodat voor een algeheel verbod op het gebruik van de nekklem geen plaats is. De rechter merkte ten slotte ten overvloede op dat een rechter (zeker in een kort geding) niet vooruit kan lopen op een onderzoek door de Inspectie voor Veiligheid en Justitie naar het gebruik van de nekklem door de politie waarover nog een rapport zal worden opgesteld.

De volledige uitspraak is hier te vinden:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Nieuws/Pages/Nekklem-niet-verboden.aspx

From → Other

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: