Skip to content

Werknemers Serlimar genieten minder arbeidsrechtelijke bescherming

June 29, 2015

Serlimar sui generis is een publiekrechtelijk lichaam dat onder andere als taak heeft het inzamelen en verwerken van afval en het onderhoud van gronden van het Land Aruba.

In een procedure tussen een werknemer en Serlimar oordeelde het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba (“GEA”) dat de regels in ons burgerlijk wetboek (“BWA”) met betrekking tot arbeidsovereenkomsten niet van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Serlimar en deze werknemer.

De reden waarom het GEA bovengenoemde regels niet van toepassing oordeelde, is naar aanleiding van een beroep van Serlimar op artikel 7A:1613ij, lid 2 BWA. Volgens dit artikel zijn de regels met betrekking tot arbeidsovereenkomsten (Boek 7A van het BWA) niet van toepassing op o.a. personen in dienst van de overheid. Het GEA oordeelde dat ook in het geval van Serlimar deze regels niet van toepassing zijn en wel aangezien:

  1. Serlimar en de werknemer dit zo waren overeengekomen; en
  2. Serlimar gelet op haar taak niet gezien kan worden als een private rechtspersoon;

De rechter wees de verzoeken van de werknemer af nu deze verzoeken gegrond waren op de artikelen die van toepassing zijn op arbeidsovereenkomst en verder onvoldoende feiten waren aangevoerd om de verzoeken op een andere juridische grondslag te baseren (zoals onrechtmatige daad of wanprestatie).

Deze beschikking is weer een voorbeeld van hoe werknemers in dienst van de overheid (niet zijnde ambtenaren) minder bescherming genieten dan de werknemers in de private sector. Wat opvalt is dat van werkgevers in de private sector wel wordt verwacht dat zij zich aan de geldende arbeidswetgeving dienen te houden, terwijl de overheid op de toepassing van sommige van deze regels moet toezien. Diezelfde overheid hoeft zich echter doorgaans minder zorgen te maken over het nakomen van diezelfde regels.

Voor de uitspraak zie: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAA:2015:101&keyword=serlimar

Advertisements

From → Labor law

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: