Skip to content

Ontslag van een ambtenaar wegens plichtsverzuim

April 1, 2015

In mijn vorige post heb ik het erover gehad dat werknemers (in de privé sector) ook verplichtingen hebben. Deze keer wens ik ook wat aandacht te besteden aan ambtenaren.

Bij sommige ambtenaren heerst het (misplaatste) idee dat zij alleen rechten hebben en alsof zij “untouchable” zijn. Dat dit idee niet met de werkelijkheid klopt, blijkt onder andere uit artikel 82 van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (“LMA”).

Lid 1 van dit artikel bepaalt dat een ambtenaar disciplinair gestraft kan worden door het bevoegde gezag wanneer hij/zij bijvoorbeeld de aan hem opgelegde verplichtingen niet nakomt.

Een ambtenaar kan ook disciplinair worden gestraft in geval van plichtsverzuim. Er kan hiervan sprake zijn wanneer een ambtenaar enig voorschrift overtreedt of bij het doen of nalaten van iets, hetwelk een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. Dit is dus een ruim begrip.

Een van de disciplinaire straffen die kan worden opgelegd wanneer sprake is van plichtsverzuim, is de straf van ontslag. Hieronder benoem ik (heel) kort een aantal voorbeelden van lokale gevallen waarin een ambtenaar wegens plichtsverzuim de straf van ontslag is opgelegd en deze voor een rechter zonder succes werd aangevochten:

  1. De eerste hiervan is een geval waarin een ambtenaar werd veroordeeld wegens verboden vuurwapenbezit in de privé-sfeer. Dat de overtreding van de wet had plaatsgevonden in de privé-sfeer deed niet af van de bevoegdheid om de sanctie van ontslag op te leggen;
  2. Een tweede voorbeeld is het geval waarin een ambtenaar, die al eerder was gestraft, optrad als chauffeur van een transportwagen, waarin gedetineerden werden vervoerd. Hij was zonder toestemming en zonder een geldige reden gestopt bij een supermarkt om daar naar binnen te gaan (om chips te kopen), hetgeen in strijd is met de aan hem gegeven ambtsinstructies. Door het stoppen kreeg een ex-gedetineerde de kans om in contact te komen met de gedetineerden in het voertuig en zelfs om een foto te maken van het voertuig. De ambtenarenrechter vond (kort samengevat) dat zijn handelen (ernstig) plichtsverzuim opleverde, mede gelet op de vergrote risico’s waaraan hij zijn collega’s en het publiek had blootgesteld.

Deze twee voorbeelden laten zien dat ook ambtenaren hun baan kunnen verliezen wanneer zij hun verplichtingen niet nakomen.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: