Skip to content

Uitkering van cessantia in Aruba

July 27, 2011

Cessantia is een eenmalige uitkering in geld die in het algemeen door de werkgever betaald wordt aan de werknemer bij het einde van zijn/haar dienstverband. Deze uitkering is conform de Cessantia-verordening (P.B. 1983 no. 85) gebaseerd op het laatstgenoten loon van de werknemer. De uitkering is bedoeld om de werknemer (tijdelijk) te compenseren voor de immateriële schade die de werknemer lijdt door het ontslag en het verlies van anciënniteit.

Een werknemer in Aruba, wiens dienstbetrekking eindigt anders dan door zijn/haar schuld of een aan hem/haar toe te rekenen omstandigheid, heeft recht op een cessantia-uitkering. Dit recht ontstaat na het eerste volle dienstjaar van de werknemer. Voor een eventuele recht op een cessantia-uitkering maakt het niet uit of de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst is, of op basis van een “tijdelijk contract” werkzaam is (de dienstbetrekking moet wel langer duren dan een jaar). Het recht op cessantia is voorts niet gekoppeld aan een bepaalde leeftijd, zoals meerderjarigheid of pensioengerechtigde leeftijd. 

De verplichting om de uitkering te betalen berust in principe bij de werkgever in het geval een werknemer recht heeft op de cessantia-uitkering. Een werknemer heeft bijvoorbeeld geen recht op een cessantia-uitkering wanneer hij/zij ontslagen wordt als gevolg van een geldig ontslag op staande voet wegens een dringende reden. Een voorbeeld van zo’n geval kan zijn als een werknemer zijn/haar werkgever ernstig mishandelt of een goed van zijn werkgever steelt (diefstal). 

Ook kan een werknemer geen aanspraak maken op een cessantia-uitkering als hij/zij zelf ontslag neemt, tenzij hij/zij de arbeidsovereenkomst beëindigt wegens een dringende reden die een gevolg is van het handelen van de werkgever, zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van ernstige sexuele intimidatie door de werkgever. Ambtenaren of werknemers in de publieke sector en leerkrachten bij het gesubsidieerd bijzonder onderwijs hebben geen recht op cessantia. 

Bij het overlijden van een werknemer ontstaat in principe geen recht op cessantia-uitkering voor de nabestaanden. Dit is anders als een (gewezen) werknemer al een cessantia-aanspraak op een (ex-)werkgever had, omdat de dienstbetrekking toen al buiten zijn/haar schuld was geëindigd. Dan kunnen nabestaanden bij het overlijden van de werknemer (zoals de weduwe of de kinderen) aanspraak maken op deze uitkering waarop de werknemer reeds aanspraak had. 

Er hoeft ook geen cessantia uitgekeerd te worden indien de werknemer aan het einde van zijn/haar dienstbetrekking in het genot van een pensioen of uitkering bij wijze van pensioen wordt gesteld. Het bedrag van dit pensioen of deze uitkering moet dan wel gelijk of groter zijn dan het bedrag van het dan geldende wettelijke ouderdomspensioen (bedrag voor 2011: gehuwden Awg. 1780,– per maand, ongehuwden Awg. 1057,– per maand). Indien het wettelijke ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk in mindering wordt gebracht op het eerdergenoemde bedrijfspensioen of de uitkering ter vervanging van het pensioen, moet dit pensioen of deze uitkering tenminste gelijk zijn aan tweemaal het bedrag van het dan geldende wettelijke ouderdomspensioen.  

De hoogte van de cessantia-uitkering wordt als volgt berekend:

  • voor het eerste tot en met het tiende volle dienstjaar een weekloon per dienstjaar;
  • voor het elfde tot en met het twintigste volle dienstjaar een en een kwart maal het weekloon per dienstjaar;
  • voor de daarop volgende volle dienstjaren tweemaal het weekloon per dienstjaar. 

Voor de berekening van volle dienstjaren geldt een periode van meer dan zes maanden na het eerste dienstjaar als een vol dienstjaar. Indien de dienstbetrekking tussen werkgever en werknemer wordt onderbroken en opgevolgd met een andere dienstbetrekking met een onderbreking van niet meer dan eenendertig dagen wordt voor de berekening van de cessantia uitgegaan dat sprake is van eenzelfde dienstbetrekking en dus zonder enige onderbreking. Hieronder volgt voor een beter begrip een voorbeeld.

Een werknemer is twintig jaar en negen maanden in dienst van dezelfde werkgever tegen een laatst genoten bruto maandloon van Awg 2002,–. De werkgever ontslaat deze werknemer om bedrijfseconomische redenen (hetgeen in het algemeen niet aan de werknemer valt te wijten). De werkgever dient nu aan de werknemer een eenmalige cessantia-uitkering te betalen voor het eerste tot en met het tiende dienstjaar van tienmaal het weekloon (berekening weekloon: Awg.2002,– x 12 = Awg. 24.024,–:52= Awg. 462,– per week). Dit bedraagt tienmaal Awg. 462,– = Awg. 4620,–. Voor het elfde tot en met het twintigste dienstjaar moet de werkgever tien maal één en een kwart maal het weekloon betalen. Dit bedraagt tien maal (1 1/4 x Awg. 462 =) Awg. 577,50 = Awg. 5775,–. Voor de eenentwintigste dienstjaar en verder (de laatste negen maanden gelden als een vol dienstjaar) moet de werkgever een maal twee maal het weekloon betalen. Dit is een maal (2 x Awg. 462) = Awg. 924,–. Opgeteld moet de werkgever dus een cessantia-uitkering aan de werknemer betalen van (Awg. 4620,– + Awg. 5775,– + Awg. 924,–) Awg. 11.319,– (bruto). 

Van belang in verband met de cessantia-uitkering is tevens dat de werknemer binnen een jaar nadat de dienstbetrekking is geëindigd aanspraak moet maken op de uitkering. In het geval van onder andere faillissement of surseánce van betaling van de werkgever kan de werknemer aanspraak maken op de cessantia-uitkering bij de SVB. Het verzoek moet wel binnen twaalf maanden na het einde van de dienstbetrekking bij de Bank zijn ingediend.

De cessantia-uitkering dient ten slotte ingevorderd te worden bij de SVB binnen twee jaar na de eerste dag waarop de uitkering kon worden ingevorderd bij de SVB. Tegen een beslissing van de SVB is binnen drie weken na haar dagtekening schriftelijk beroep mogelijk op het college van beroep.  

Het voornoemde betreft slechts algemene informatie. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. Bryan Coffie is een advocaat verbonden aan het advocatenkantoor Gomez & Bikker en is bereikbaar via bryan@gobiklaw.com.

Advertisements

From → Labor law

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: