Skip to content

Recht op bijstand van een advocaat bij het politieverhoor in Aruba

January 12, 2011

In een recent arrest van 14 oktober 2010 (Brusco vs Frankrijk) is door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geoordeeld dat aangehouden volwassen verdachten op grond van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) recht hebben op bijstand van een advocaat vóór en tijdens het eerste politieverhoor en tijdens de volgende politieverhoren. Dit om het recht op een eerlijk proces te garanderen.

Lokaal werd reeds naar aanleiding van onder andere een uitspraak van 30 juni 2009 van de Hoge Raad en een andere uitspraak van het EHRM aanpassingen gebracht aan de wijze van mededeling van de rechten van aangehouden verdachten en het verwezenlijken van deze rechten. Dit naar aanleiding van het oordeel van de Hoge Raad dat een door de politie aangehouden verdachte aan het EVRM een aanspraak op rechtsbijstand kan ontlenen die inhoudt dat hem de gelegenheid wordt geboden om voorafgaand aan het eerste verhoor door de politie over zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit een advocaat te raadplegen (recht op consultatie). Voor jeugdige verdachten werd aangegeven dat zij tevens recht hebben op bijstand door een raadsman of vertrouwenspersoon tijdens het politieverhoor. Een minderjarige kan aanspraak maken op aanwezigheid van zijn advocaat tijdens het politieverhoor. 

Naar aanleiding van het arrest van 14 oktober 2010 dient er lokaal wederom structureel een verandering te komen op de wijze waarop aan aangehouden verdachten juridische bijstand wordt verleend om op effectieve wijze hun rechten conform het EVRM te garanderen. Verdachten (en niet alleen jeugdige verdachten) dienen immers ook bijstand te krijgen tijdens politieverhoren. Het enkel de gelegenheid geven om voor het eerste verhoor een advocaat te raadplegen voldoet niet (meer) aan de eisen van artikel 6 van het EVRM. 

Deze uitspraak heeft reeds aanleiding gevormd voor een discussie over de vraag op welke wijze een verdachte op effectieve wijze bijstand kan worden verleend tijdens een politieverhoor. Een van deze wijzen is het structureel toelaten van advocaten bij politieverhoren, waarvan zowel voorstanders als tegenstanders zijn. De volledige originele tekst van de uitspraak is te vinden op de website van het EHRM http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc/

In een recent rapport in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is aangegeven dat bijstand voor het verhoor en toelating van een advocaat niet los van elkaar kunnen worden gezien hetgeen juist pleit voor een grotere en effectievere rol van de advocaat tijdens politieverhoren in Aruba. 

Bryan Coffie is een advocaat verbonden aan het advocatenkantoor Gomez & Bikker en is bereikbaar via bryan@gobiklaw.com.

Advertisements

From → Criminal Law

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: